Ajánlattételi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,elszállítására

2018. december 20 - Kategória: Hírek
felhivas_ikon.jpg

A J Á N L A T T É T E L I     F E L H Í V Á S

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére Dunabogdány község területén

 

 

 1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

      Dunabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.)

 

 1. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá Dunabogdány Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. január 31. (csütörtök) 15.00 óra

 

 1. A beszerzés tárgya:

A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 72 órán belül a jogszabályi előírások szerint.

 

 1. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:

Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege.

 

 1. A begyűjtés helye:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési helye: Dunabogdány község közigazgatási területe, a lakosság létszáma 3234 fő. A település ingatlanainak döntő többsége a szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött. Nem rendelkezünk pontos adattal azon háztartások számáról, akik nincsenek a hálózatra rákötve, illetőleg akik közműpótló szennyvíztárolóban gyűjtik a háztartási szennyvizet.

 

 1. Általános és szakmai kikötések:

A pályázónak - legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében levő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;

 

 • olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

 

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező - szakemberrel;

 

 • a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel;

 

 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges, érvényes hatósági engedéllyel, úgy azt legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig be kell, hogy mutassa Ajánlatkérőnek. Ennek elmulasztása esetén a pályázó nem kezdheti meg a közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát veszti. Dunabogdány Község Önkormányzata új pályázati eljárás keretében választja ki a közszolgáltatót.

 

 1. Csatolandó a pályázó részéről:
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolata,
 • a közszolgáltatás teljesítésére való alkalmasságának alátámasztására szolgáló referenciaigazolások példányai,
 • nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja.

 

 1. A pályázó alkalmatlan, ha:

- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő hatósági engedéllyel,

- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely használatára,

- nem rendelkezik legalább 1 db a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel,

- nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges,

- nem rendelkezik legalább 1 fő szippantógép-kezelői engedéllyel rendelkező sofőrrel, és legalább 1 fő középfokú végzettséggel és legalább 3 éves cégvezetésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező vezető tisztségviselővel,

- nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételekkel,

- nem rendelkezik legalább 1 db 1 éves időtartamú, az előző három év valamelyikében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó referenciával.

 

 1. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal, 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a jegyzo@dunabogdany.hu email címre.

 

 1. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

 

 1. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Dunabogdány Község Önkormányzata Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban kérhető a 06/26-391-025 telefonszámon.

 

Dunabogdány, 2018. december 10.

 

 

Schuszter Gergely

polgármester